ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายประสิทธ์ จันทมล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายไพศาล นพเทาว์
ครู คศ.2

นางธิวา ป้อมปาปัง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวสุภารัตน์ แสงฉาย
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5