ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจิรนันท์ จันทโชติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอภิวัฒน์ แช่มรัมย์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางปธิญยา สีหนันท์
ครู คศ.1

นายธนกร ปลั่งกลาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายสุกฤษฎิ์ เขียวจันทร์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5