ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจิรนันท์ จันทโชติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอภิวัฒน์ แช่มรัมย์
ครูชำนาญการ

นางปธิญยา สีหนันท์
ครู คศ.1

นายธนกร ปลั่งกลาง
ครู คศ.1

นายสุกฤษฎิ์ เขียวจันทร์
พนักงานจ้างตามภารกิจ