ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายธนกร ปลั่งกลาง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอภิวัฒน์ แช่มรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางจิรนันท์ จันทโชติ
ครูชำนาญการ

นางสาวกชกร พิเดช
ครูผู้ช่วย

นายสุกฤษฎิ์ เขียวจันทร์
ผู้ช่วยครู