ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอิทธิพล เดี่ยวกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวีรวิชญ์ ผลประเสริฐมาก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางโสภิต มูลดามาตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายรัฐพร อรุณรัตน์
ครู

นายจิรพันธ์ อ้นขวัญเมือง
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายปวริศวร์ แสงกุล
ครูผู้ช่วย