ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอิทธิพล เดี่ยวกลาง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวีรวิชญ์ ผลประเสริฐมาก
ครู คศ.2

นางโสภิต มูลดามาตร
ครู คศ.2

นายรัฐพร อรุณรัตน์
ครู คศ.1

นายจิรพันธ์ อ้นขวัญเมือง
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาววรรณพร อารีรัตนชัย
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายวรพงษ์ เจริญผล
ครูพิเศษ