ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารบุคลากร

นางโสภิต มูลดามาตร
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร

นางจิรนันท์ จันทโชติ
งานทะเบียนประวัติครู

นางธาริณี นวลสนิท
งานสวัสดิการของครู

นางสาวนรลักษณ์ เวฬุคามกุล
งานสารบรรณ

นางสาวสุนิสา สับผาง
งานเลขานุการงานสารบรรณ