ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารแผนงาน งบประมาณ

นายวีรวิชญ์ ผลประเสริฐมาก
ครู คศ.2
หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนงาน งบประมาณ

นายอิทธิพล เดี่ยวกลาง
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวอำไพร ปักโคนัง
งานการเงิน

นางสาวปธิญยา สีหะนันท์
งานบัญชี

นางสาววัลลภา โกปรด
งานพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)

นางสาวสุวรรณี ซาหอม
งานพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)

นางสาวสุปราณี ครูสอน
งานแผนงานงบประมาณ

นางสาววรรณพร อารีรัตนชัย
งานแผนงานงบประมาณ

นางอาริสา ศรีสุข
งานเลขานุการงานธุรการ

นางสาวณัฏฐิญา ว่าถูกใจ
งานเลขานุการงานบัญชี