ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารแผนงาน งบประมาณ

นายวีรวิชญ์ ผลประเสริฐมาก
ครู คศ.2
หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนงาน งบประมาณ

นายอิทธิพล เดี่ยวกลาง
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์

นายอนุพงษ์ ศรีไสว
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

นางสาววัลลภา โกปรด
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวทิพวรรรณ ประทุมลี
เจ้าหน้าที่การจัดทำงบประมาณ

นางสาวนฤมล หนูหล้า
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวกชกร พิเดช
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวสุภารัตน์ แสงฉาย
ผู้ช่วนเจ้าหน้าที่พัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง

นางสาวพชรพร ปรีดานนท์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

นางสาวดาวใจ ภารจรัส
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน

นางสาวธิดา จริตรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การจัดทำงบประมาณ

นางสาวสุปราณี ครูสอน
เจ้าหน้าที่คุมแผนงานงบประมาณ

นางสาวณัฏฐิญา ว่าถูกใจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

นางสาววงเดือน นนทะวงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง