ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นายวีระชล กิยะเวช
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอนันต์พัฒน์ ก้างกลาง
งานสภานักเรียนและประชาธิปไตย

นางสาวเจษฎาภรณ์ รสกระโทก
งานโครงการอาหารกลางวัน

นายกันตพล ศรีสุข
งานธนาคารโรงเรียน รถรับ-ส่งนักเรียน

นายอารักษ์ กำพุธ
งานรักษาความปลอดภัย และเวรยาม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายมงคล ธรรมกีรติ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน