ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายอภิวัฒน์ แช่มรัมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายรัฐพร อรุณรัตน์
งานประชาสัมพันธ์

นายธนกร ปลั่งกลาง
งานสาธารณูปโภค (ระบบไฟฟ้า)

นายประสิทธิ์ จันทมล
งานสุขาภิบาล (ห้องน้ำ,ขยะ)

นายจิรพันธ์ อ้นขวัญเมือง
งานโสตทัศนูปกรณ์

นายณัฐภาส ตระกูลศุภชัย
งานดูแลรักษาอาคาร

นายสุกฤษฎิ์ เขียวจันทร์
งานยานพาหนะ

นายวรพงษ์ เจริญผล
ผู้ช่วยงานสถานที่และสิ่งแวดล้อม

นายไพศาล หอมดี
พนักงานขับรถยนต์

นายนกุล ผาวันดี
นักการภารโรง

นายอุดมศักดิ์ เชิดรัมย์
นักการภารโรง

นายแดน อุ่นหะวงค์
นักการภารโรง

นางสาวปพิชญา ชาติทอง
นักการภารโรง

นางนันทนา แสวง
งานแม่บ้าน

นายเกตุ ผาวันดี
งานคนสวน

นายรังสรรค์ เอื้อเฟื้อ
งานคนสวน