ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายนภพล พวงพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายสงวน เคืองบุญทด
ครู คศ.2

นางสาวฐิติรัตน์ เบ้าโชติ
หัวหน้างานวัดผล ประเมินผล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวนุชนภางค์ กระจ่าง
หัวหน้างานทะเบียน และงานสำมะโนประชากร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสุกัญญา สรรพานิช
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา

นางสาวธิติยาพร พวงดอกไม้
งานทะเบียนและงานสำมะโนประชากร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวเสาวภา กลิ่นซ้อน
หัวหน้างานห้องสมุด

นางสาวมะลิ พรมพิทักษ์
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

นางธิวา ป้อมปาปัง
งานวัดผล ประเมินผล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางชีวนันท์ อุ่นหะวงค์
งานเลขาฝ่ายบริหารวิชาการ งานพัฒนาการเรียนการสอน

นายมาณพ จิตวิเศษสม
ครู คศ.1