ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนภพล พวงพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนันต์พัฒน์ ก้างกลาง
ครู คศ.1

นายธีรวัฒน์ อุดมแก้ว
พนักงานจ้างตามภารกิจ