ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนันต์พัฒน์ ก้างกลาง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนภพล พวงพันธ์
ครู คศ.2

นายธีรวัชญ์ อุดมแก้ว
พนักงานจ้างตามภารกิจ