ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนภพล พวงพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนันต์พัฒน์ ก้างกลาง
ครู

นายชัยณรงค์ นิลวดี
ผู้ช่วยครู

นายธีรยุทธ พันชำนาญ
ผู้ช่วยครู