ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนุชนภางค์ กระจ่าง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประดับ จงหาร
ครู คศ.1

นางธาริณี นวลสนิท
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายกันตพล ศรีสุข
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายอารักษ์ กำพุธ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนรลักษณ์ เวฬุคามกุล
พนักงานจ้างตามภารกิจ