ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนุชนภางค์ กระจ่าง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประดับ จงหาร
ครูชำนาญการ

นางธาริณี นวลสนิท
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายกันตพล ศรีสุข
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายอารักษ์ กำพุธ
ครู

นางสาวนรลักษณ์ เวฬุคามกุล
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายชุมพล เกตุสุนทร
ผู้ชายครู