ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประดับ จงหาร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนุชนภางค์ กระจ่าง
ครูชำนาญการ

นายอารักษ์ กำพุธ
ครู

นายกันตพล ศรีสุข
ผู้ช่วยครู

นางธาริณี นวลสนิท
ผู้ช่วยครู

นายชุมพล เกตุสุนทร
ผู้ช่วยครู

นางสาวนรลักษณ์ เวฬุคามกุล
ผู้ช่วยครู