ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง

นายนกุล ผาวันดี
นักการภารโรง

นายอุดมศักดิ์ เชิดรัมย์
นักการภารโรง

นางนันทนา แสวง
แม่บ้าน

นายไพศาล หอมดี
พนักงานขับรถ

นายแดน อุ่นหะวงค์
นักการภารโรง

นางสาวปพิชญา ชาติทอง
นักการภารโรง

นายเกตุ ผาวันดี
คนสวน

นายรังสรรค์ เอื้อเฟื้อ
คนสวน