ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายมาณพ จิตรวิเศษสม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสงวน เคืองบุญทด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธิติยาพร พวงดอกไม้
ครู

นายณัฐภาส ตระกูลศุภชัย
ครู

นางสาววัลลภา โกปรด
ครู

นายมงคล ธรรมกีรติ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ครูประจำชั้น

นายทัศพล พันไธสง
ครูผู้ช่วย

นายกฤชณากร นิถุรัมย์
ผู้ช่วยครู