ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายมาณพ จิตรวิเศษสม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสงวน เคืองบุญทด
ครู คศ.2

นางสาวธิติยาพร พวงดอกไม้
ครูผู้ช่วย

นายณัฐภาส ตระกูลศุภชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาววัลลภา โกปรด
ครูผู้ช่วย

นายมงคล ธรรมกีรติ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ครูประจำชั้น /0