ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวฐิติรัตน์ เบ้าโชติ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุกัญญา สรรพานิช
ครู

นายอนุพงษ์ ศรีไสว
ครูผู้ช่วย

นางสาวมะลิ พรมพิทักษ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวธิดา จริตรัมย์
ผู้ช่วยครู

นางสาวพชรพร ปรีดานนท์
ผู้ช่วยครู