ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวฐิติรัตน์ เบ้าโชติ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุกัญญา สรรพานิช
ครูผู้ช่วย

นางสาวมะลิ พรมพิทักษ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ