ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนฤมล หนูหล้า
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุปราณี ครูสอน
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวเสาวภา กลิ่นซ้อน
ครูผู้ช่วย

นางสาวเจษฎาภรณ์ รสกระโทก
ครูผู้ช่วย