ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนฤมล หนูหล้า
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุปราณี มาประจวบ
ผู้ช่วยครู

นางสาวเสาวภา กลิ่นซ้อน
ครู

นางสาวเจษฎาภรณ์ รสกระโทก
ครู

นางนันทนา
พนักงานจ้างตามภารกิจ