ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเจษฎาภรณ์ รสกระโทก
ครู

นางสาวนฤมล หนูหล้า
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเสาวภา กลิ่นซ้อน
ครู

นางสาวสุปราณี มาประจวบ
ผู้ช่วยครู

นางนันทนา
ผู้ช่วยครู