ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อการส่งเอกสารประกอบการสมัครเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 ในระบบออนไลน์
 เอกสารที่ต้องนำมาส่งให้กับทางโรงเรียน มีดังนี้                                                                    ใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 ตัวจริง
สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) จำนวน 3 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชน ของ นักเรียน บิดา มารดา จำนวนคนละ 3 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา จำนวนคนละ 3 ฉบับ
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2563,20:47   อ่าน 450 ครั้ง